Skip to main content

Thanking Cell & Bioscience reviewers

The editors and staff of Cell and Bioscience would like to warmly thank the reviewers whose comments helped to shape the journal, for their invaluable assistance with review of manuscripts in Volume 6 (2016).

Shisan Bao, Australia

Tanea Reed, USA

Roque Bort, Spain

Laurent Sachs, France

Daniel Buchholz, USA

Sharanjot Saini, USA

Ying Cao, China

Jagan Sastry, USA

Chih-Chiang Chan, Taiwan

Yun-Bo Shi, USA

Chuang-Rung Chang, Taiwan

Yunbo Shi, USA

Shu-Hsia Chen, USA

Yufang Shi, China

Georgia Chen, USA

Yuji Shi, USA

Yongjun Chen, China

Sai-Peng Sim, Malaysia

Shuai Chen, China

Jay Singh, USA

Ya-Hui Chi, Taiwan

Brent Sipes, USA

Nicolas Cuburu, USA

Qingxuan Song, USA

Ira Daar, USA

Wenqiang Song, USA

Changwang Deng, USA

Abdenour Soufi, UK

Qiurong Ding, China

Shao-Cong Sun, USA

Sheng Ding, USA

Xiangdong Sun, USA

Archa Fox, Australia

Xuemei Sun, USA

Chuanhai Fu, China

Xiaojun Tan, USA

Sidney Fu, USA

Tse-Hua Tan, Taiwan

Kai Ge, USA

Yanmei Tao, China

Dongyin Guan, USA

Paulo Vieira, Portugal

Hongyu Guan, China

Joshua Wang, USA

Xiaoli Guo, USA

Ying Wang, China

Weiping Han, Singapore

Limin Wang, USA

Zhe Han, USA

Min Wang, USA

Takashi Hasebe, Japan

Shaoying Wang, USA

Yunlong He, USA

Juan Wang, USA

Victor Hsia, USA

Jian Wang, China

Yongxian Hu, China

Hailin Wang, China

Guohong Hu, China

Jiafu Wang, Ireland

Jim Hu, Canada

Yang Wang, USA

Yongbo Huang, China

Jun Wang, USA

Jing Huang, USA

Qianfei Wang, USA

Yuting Huang, USA

Shixia Wang, USA

Xin Huang, USA

Xiaomeng Wang, Singapore

Lihong Huo, USA

Lixin Wei, China

Atsuko Ishizuya-Oka, Japan

Luan Wen, USA

Suh Young Jeong, USA

Jiemin Wong, China

Li-Li Jiang, China

Suh-Chin Wu, Taiwan

Meiyan Jin, USA

Yuntao Wu, USA

Dong-Yan Jin, Hong Kong

Jim Xiang, Canada

Ying Jing, China

Mengqing Xiang, China

Lei Kang, USA

Gutian Xiao, USA

Hung-Ying Kao, USA

Wei Xiao, Canada

Tatsuo Kido, USA

Zhao Xiaoliang, USA

Shuhei Komatsu, Japan

Zhou Xing, Canada

Leena Kuruvilla, USA

Lei Xiong, USA

Liang-Cheng Li, China

Shunbin Xiong, USA

Jun Li, USA

Jianming Xu, USA

Guo-Min Li, USA

Guotai Xu, USA

Lei Li, USA

Haineng Xu, USA

Kangyu Lin, USA

Jia Xu, USA

Xiang Liu, USA

Zhihong Xue, USA

Xu Liu, USA

Jun Yan, China

Dong Liu, USA

Hsin-Sheng Yang, USA

Dali Liu, USA

Jing Yang, USA

Jinsong Liu, USA

Yoshio Yaoita, Japan

Ping Liu, USA

Paul Yen, Singapore

Jing Lu, USA

Miao Yu, USA

Liqun Lu, China

Chundong Yu, China

Kun Ping Lu, USA

Deliang Zhang, USA

Shiwen Luo, China

Lin Zhang, USA

Wallace McKeehan, USA

Heping Zhang, USA

Roxana Myers, USA

Baojun Zhang, USA

Sujit Nair, India

Lu Zhang, USA

Guangjun Nie, China

Zhen Zhao, USA

Morihiro Okada, USA

Hui Zheng, USA

Guangshuo Ou, USA

Guoping Zhou, China

Zhijian Qian, USA

​​​​​​​

Affiliated with

Annual Journal Metrics